titulka1

Služby

Ekonomické činnosti:

 • vedenie účtovníctva v súlade s platným zákonom o účtovníctve (službu poskytujeme samostatne, alebo ako súčasť mandátnej zmluvy na komplexnú správu bytového domu),
 • mesačná účtovná uzávierka a zostavovanie výkazu ziskov a strát, súvahy, podanie daňového priznanie,
 • zabezpečenie evidencie a  úhrada faktúr,
 • predpis a prepočet mesačných zálohových  platieb, 
 • evidencia platieb na jednotlivých vlastníkov bytov,
 • zabezpečenie Inkasa Slovenskou poštou, a. s.,
 • ročné vyúčtovanie nákladov, tepla, vody a ostatných služieb spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru,  
 • mesačná evidencia tvorby a čerpania fondu opráv a údržby,
 • mzdová agenda,
 • úvery – vybavenie,
 • zabezpečenie poistenia bytového domu.

Technické činnosti: 

 • pasportizácia bytov, nebytových priestorov, spoločných častí a zariadení domu,
 • evidencia elektromerov, vodomerov, 
 • evidencia odborných prehliadok, revízií a skúšok vyhradených technických zariadení a zmluvné zabezpečenie výkonu týchto revízií a odstraňovania zistených závad,
 • návrh plánu opráv a údržby na ďalšie roky,
 • zmluvné zabezpečenie bežných opráv a údržby, ako aj investičných akcií, preberanie vykonaných prác, kontrola  fakturácie,  vybavovanie prípadných reklamácií
 • zmluvné zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie,
 • zmluvné zabezpečenie a kontrola výkonu upratovacích prác, havarijnej služby, 
 • zmluvné zabezpečenie dodávky vody, plynu, elektrickej energie
 • ďalšie  technické činnosti podľa charakteru objektu a požiadavky vlastníkov, vrátane kompletnej obnovy domov a inžinierskej činnosti.
 • vykonávanie technických prehliadok podľa príslušných zákonov (o energetike, požiarna ochrana, metrológií, a. i.).

Právny servis:

 • upomienkovanie dlžníkov, mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • právne posúdenie dodávateľsko-odberateľských zmlúv,
 • aktualizácia zmluvy o spoločenstve v súlade s legislatívnymi úpravami.

 

separator2 Partneri

Real Byt Plus

JUDr. Badinský
Kontakt:
Realbyt, s.r.o.,
Železničiarska 9
974 01 Banská Bystrica

IČO: 31621244,
IČ DPH : SK2021116636
separator Kontakt:
Realbyt Plus, s.r.o.,
Železničiarska 9
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36057240
separator Tel:
048/414 48 58
048/414 52 11
048/414 89 37
e-mail: realbyt@realbyt.sk
web: www.realbyt.sk
separator Prevádzkové hodiny:
Pondelok:     (nestránkový deň)
Utorok 7,00-12,00 12,30-15,00 (stránkový deň)
Streda     (nestránkový deň)
Štvrtok 7,00-12,00 12,30-16,00 (stránkový deň)
Piatok     (nestránkový deň)